Taksa notarialna

Autor: icm_00 ród³o: intercentrum

« Powrót

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U. nr 148, poz. 1564) z późniejszymi zmianami w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności notarialne dokonywane przez notariuszy prowadzących kancelarie notarialne.

Notariusz może w umowie ze stroną czynności notarialnej ustalić wynagrodzenie niższe niż wynikające z maksymalnych stawek taksy notarialnej określonych przez w/w rozporządzenie.
Jeżeli dokonanie czynności notarialnych wymaga wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notariusz może ustalić wynagrodzenie wyższe, lecz nie przekraczające dwukrotnego wynagrodzenia przewidzianego za daną czynność.

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza lokalem kancelarii notarialnej, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu, w wysokości:
1. w porze dziennej (liczy się czas między 8.00 a 20.00) - do 50zł
2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - do 100zł

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia zależna jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi przy wartości:
1) do 3 000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.
Jest to taksa notarialna stosowana wtedy, gdy przedmiot czynności notarialnej stanowi własność hipoteczną (całość taksy notarialnej).

Każda czynność notarialna opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23%.

Również notariusz pobiera opłatę sądową (wg. odrębnych przepisów - patrz opłata sądowa), podatek PCC (wg. odrębnych przepisów - patrz podatek PCC), oraz opłatę za wniosek (skierowany do sądu księgowo-macierzystego - 150zł).

Na podstawie §6 rozporządzenia za sporządzenie aktu umowy dotyczącej zbycia własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, działki budowlanej, domu jednorodzinnego (wg. prawa budowlanego) lokalu mieszkalnego maksymalne wynagrodzenie notariusza wynosi 50% wynagrodzenia wg.stawek taksy notarialnej przewidzianych jako całość tejże taksy.

Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6zł za każdą rozpoczętą stronę (za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy).
W razie nie dojścia do skutku czynności notarialnej z przyczyn niezależnych od notariusza, wynagrodzenie ustala się w wysokości do jednej trzeciej wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby, gdyby czynność ta została dokonana.

Opłaty za inne przykładowe czynności notarialne:

  • umowa majątkowa małżeńska - 400 zł;
  • testament - 50 zł;
  • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
  • odwołanie testamentu - 30 zł;

  • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;

  • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;

  • pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;

  • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.


Aby prawidłowo obliczyć taksę notarialną i inne koszty przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości możecie Państwo skorzystać z kalkulatora opłat gdzie można przeprowadzić właściwą symulację dla odpowiedniego rodzaju nieruchomości podając właściwą cenę.
« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

sj expert pfrn