Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Działka nad jeziorem w Dzikowie

Nr oferty: Sdz994414
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Lokalizacja: Dzikowo
Powierzchnia: 1 088,00
Cena: 110 000 PLN
Cena za m2: 101,10

Opis

Działka położona w Dzikowie, na skarpie przy jeziorze. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrowo, znajduje się w obszarze o wiodącej funkcji - budownictwo letniskowe. Można wystąpić o wydanie warunków zabudowy pod budownictwo jednorodzinne. Kształt działki nieregularny; zbliżona do trapezu o długości boku około 34m. Działka znajduje się w ogrodzonym, zamkniętym kompleksie kilku działek. Teren zalesiony. Skrzynka energetyczna znajduje się na granicy działki. Praktycznie graniczy z linią brzegową jeziora. Miejsce wyjątkowo spokojne i urokliwe.

Szczegó³y

typ działki: rolna
drzewostan: częściowy
uzbrojenie: częściowo uzbrojona
typ własności: hipoteczna

  • 1100_20.JPG
  • 1100_21.JPG
  • 1100_22.JPG
  • 1100_23.JPG
  • 1100_24.JPG
  • 1100_25.JPG
  • 1100_26.JPG

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Marian Radwański

Osoba do kontaktu

Marian Radwański
(+48) 604 654.963
(+48) 56 654.04.44
mradwanski@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 10:37

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn