Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Lulkowo k. Łysomic; działka pod budowę

Nr oferty: Sdz719846
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Lokalizacja: Lulkowo k. Łysomic
Powierzchnia: 3 002,00
Cena: 105 070 PLN
Cena za m2: 35,00

Opis

Na sprzedaż podzielone działki rolne z wydanymi warunkami zabudowy w Lulkowie k. Łysomic (gm. Łysomice). Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy określa możliwość zabudowy budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym (2 kondygnacyjnym z dopuszczeniem podpiwniczenia) wraz z koniecznymi obiektami infrastruktury technicznej. Powierzchnia czynna biologicznie działki powinna stanowić min. 80% powierzchni. Właściciel planuje wykonanie wodociągu do działek oraz utwardzenie drogi wewnętrznej.

Szczegó³y

typ działki: rolna
drzewostan: zerowy
uzbrojenie: uzbrojenie obok
typ własności: hipoteczna
dodatkowe informacje: działka posiada wydane wyarunki zabudowy (WZ)

  • 01 WIDOK Z DZIAŁEK
  • 02 WIDOK NA DROGĘ DOJAZDOWĄ
  • 03 WIDOK Z DZIAŁEK
  • 04 SCHEMAT DZIAŁEK
  • 05 WIDOK Z DZIAŁEK
  • 06 WIDOK Z DZIAŁEK
  • WIDOK NA DZIAŁKI Z TABLICĄ INFORMACYJNĄ

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-01 18:00

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw