Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

działka z lasem na sprzedaż

Nr oferty: Sdz022056
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Lokalizacja: gm. Obrowo k. Osieka
Powierzchnia: 23 920,00
Cena: 837 200 PLN
Cena za m2: 35,00

Opis

Dwie działki, z których jedna jest zalesiona. Właściciel najchętniej sprzedałby obydwie razem. Przepiękne miejsce na zbudowanie dużego domu z urządzonym stawem. Na części działki znajduje się podmokła łąka, na granicy działki struga. Dojazd do jednej z działek dwiema drogami (utwardzoną i nieutwardzoną), do drugiej natomiast tylko drogą gminą nieutwardzoną. Uzbrojenia działka nie posiada, ale uzbrojenie znajduje sią na sąsiednich działka. Aby wyposażyć działkę w wodę należy kopać studnię. Kamienie graniczne dobrze widoczne. Ciche spokojne miejsce, w niedalekim sąsiadztwie dwa jeziora: Osiek i Dzikowo.

Szczegó³y

typ działki: rolna
drzewostan: częściowy
uzbrojenie: nieuzbrojona
typ własności: hipoteczna

  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Robert Zaklikowski

Osoba do kontaktu

Robert Zaklikowski
(+48) 604 654044
(+48) 56 654.04.44
rzaklikowski@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 12:39

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

doradca rynku nieruchomosci