Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

działki na sprzedaż (różne - wydane w.z.)

Nr oferty: Sdz003333
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Lokalizacja: k. Osieka (19km od Torunia)
Powierzchnia: 1 249,00
Cena: 36 221 PLN
Cena za m2: 29,00

Opis

Kompleks 24 działek (sprzedane oznaczone X na schemacie - UWAGA ! - POZOSTAŁO DO SPRZEDAŻY JUŻ TYLKO 9 DZIAŁEK !) z możliwością uzyskania WZ aktualnie brak MPZ) położonych we wsi oddalonej od Torunia o ok. 23km, otoczonej lasami w niewielkim stopniu wykorzystywanej rolniczo. Na dwie działki zostały wydane warunki zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parterowy z poddaszem użytkowym, wolnostojący) o szerokości elewacji frontowej max. 15m i wysokości górnej elewacji frontowej (do okapu) max 3.5m od projektowanego poziomu terenu. Dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20- 45 st. Wysokość głównej kalenicy max. 9.0m od projektowanego poziomu terenu. Ustalono wskaźnik wielkości powierzchni czynnej biologicznie na min. 60% powierzchni działki. Zaopatrzenie w wodę: ujęcie własne. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do zbiornika szczelnego wybieranego okresowo. Zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej sieci energetycznej. Aktualna decyzja o warunkach zabudowy wygaśnie w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania zawierającego ustalenia inne niż wydana decyzja.

Szczegó³y

typ działki: budowlana
drzewostan: małe samosiejki
uzbrojenie: częściowe uzbrojenie obok
typ własności: hipoteczna
dodatkowe informacje: działki o pow. od 1249m - 2220m

  • UKŁAD DZIAŁEK
  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK
  • WIDOK OD DROGI
  • WIDOK Z TABLICĄ INFORMACYJNĄ

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 16:28

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn