Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

działka na sprzedaż

Nr oferty: Sdz080438
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Lokalizacja: gm. Zławieś Wlk, Łążyn
Powierzchnia: 7 000,00
Cena: 161 000 PLN
Cena za m2: 23,00

Opis

W zwiążku z brakiem MPZP nieruchomość stanowi teren rolny. Według studim działka znajduje się na terenach zainwestowanych ( zabudowa zwarta ). Według ustaleń poprzedniego MPZP działka znajdowała się w granicach terenu przeznaczonego na cele nierolne i oznaczona na mapie planu symbolem @MN- istniejąca zabudowa, dopuszcza się uzupełnienie. Drogą dojazdową do działki jest droga gminna ( ok.. 30 m od drogi asfaltowej. Media są przy drodze asfaltowej.

Szczegó³y

typ działki: rolna
drzewostan: zerowy
uzbrojenie: nieuzbrojona
typ własności: hipoteczna

  • WIDOK NA DZIAŁKĘ
  • WIDOK NA DZIAŁKĘ
  • WIDOK NA DZIAŁKĘ
  • WIDOK NA DZIAŁKĘ
  • WIDOK NA DZIAŁKĘ

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Małgorzata Kostrzewa

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kostrzewa
(+48) *** ******
(+48) 56 654.04.44
m.kostrzewa@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-16 11:38

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn